fbpx
Poštové zdarma po celé ČR
ObchodObchod

Obchodní podmínky

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu
společnosti STRACTLY s.r.o. (dále jen „obchodní podmínky“)

Definice a zkratky
STRACTLY společnost STRACTLY s.r.o., se se sídlem Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C vložka 316800
E-shop Internetový obchod / Internetový obchod umístěný na www.medelahealth.cz a provozovaný
STRACTLY
Prodávající Medela
Spotřebitel – Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v
rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání
Léčiva – Léčivé přípravky registrované podle § 25 odst. 1 zákona o léčivech
Zboží – Zboží určené prodávajícím k prodeji zásilkovým způsobem (na e-shopu) v rámci jeho podnikatelské činnosti,
jedná se například o zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o
registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární
přípravky
Objednávka – Objednání zboží prostřednictvím internetového formuláře umístěného na internetovém obchodě
STRACTLY prodávajícího na internetových stránkách www.medelahealth.cz/
Odběrné místo – Místo zvolené kupujícím na území České republiky
Občanský zákoník – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
GDPR – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů
Zákon o léčivech – Zákon č. 378/2007 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů
Důležité kontakty v rámci STRACTLY a na příslušné úřady viz Závěrečná ustanovení obchodních podmínek.
I. Úvodní ustanovení
1. [Předmět obchodních podmínek] Prodávající vydává tyto obchodní podmínky v souladu s § 1751 a násl. občanského
zákoníku. Obchodní podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy, které vznikají při uzavírání kupních smluv, které mezi
sebou uzavírají prodávající a kupující prostřednictvím internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na
webových stránkách internetového obchodu a je tak zajištěna jejich archivace a reprodukce. V rámci realizace elektronické
objednávky je kupující seznámen s obchodními podmínkami. Následnou akceptací obchodních podmínek ze strany
kupujícího se obchodní podmínky stávají nedílnou součást takto uzavřené kupní smlouvy.
2. [Kupující] Kupujícím může být fyzická či právnická osoba, která nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné
podnikatelské činnosti, a to vždy s doručovací adresou na území České republiky.
3. [Rozhodné právo, jazyk] Právní vztahy a případné spory vznikající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a
kupujícím se řídí českým právem. Smluvním jazykem je jazyk český. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými
soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4. [Komunikační prostředky na dálku] Kupující souhlasí s tím, že je objednávka učiněna komunikačními prostředky na
dálku. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající žádnou odpovědnost, stejně tak ani za jakékoliv náklady
kupujícího související s využitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití komunikačních prostředků na
dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb,
které kupující používá.
5. [Zákaznický účet] Při první objednávce v e-shopu je kupujícímu automaticky založen zákaznický účet, který slouží
primárně pro snadnější objednávání zboží, sledování stavu objednávky a doručení faktury. Kupující má možnost založit si
účet také sám. Pro účely účtu budou zpracovány kontaktní údaje uvedené ve formuláři (jméno, příjmení, e-mailová adresa,
doručovací adresa, telefonní číslo) a dále osobní údaje ve formě nákupní historie. Kupující má možnost sám údaje
aktualizovat nebo doplňovat; za správnost údajů odpovídá kupující. Výše jmenované údaje budou zpracovávány po celou
dobu trvání účtu. Pokud nebude účet aktivně použit v posledních třech let, budou tyto osobní údaje vymazány. Kupující
má možnost si účet sám zrušit, případně může kontaktovat Infolinku Medela (info@medelahealth.cz). Zrušení je však
možné až po úplném dokončení poslední objednávky. V rámci účtu si může kupující nastavit formu komunikace – může
tak sám aktivovat nebo deaktivovat různé druhy obchodních sdělení, které mu mohou být doručovány. Kupující bere tímto
na vědomí, že s ohledem na technické nastavení mu mohou být doručována obchodní sdělení ještě 14 dnů od dne odvolání
souhlasu. V případě, že kupující nechce žádnou formu obchodního sdělení, budou jeho údaje z registračního formuláře
využity pouze pro vyřizování jednotlivých objednávek a související úkony, případně další účely, pro které se souhlas
kupujícího nevyžaduje.
6. [Osobní údaje] Za účelem plnění kupní smlouvy zpracovává prodávající osobní údaje kupujícího, a to v rozsahu
nutném pro plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefon a údaje ohledně zboží,
fakturační údaje). Kupující tyto osobní údaje poskytuje během objednávání a převzetí zboží přímo, anebo prostřednictvím
svého zákaznického účtu, pokud má účet zřízen. V případě, že kupující nemá zákaznický účet, resp. si jej zruší, budou jeho
osobní údaje zpracovány po dobu minimálně dvou let od uzavření kupní smlouvy resp. převzetí zboží za účelem
oprávněných zájmů prodávajícího (doba pro uplatnění reklamace); pokud nebude nutné zpracování pro další účely, které
povoluje zákon (např. soudní spor). Po uplynutí této doby zpracování, budou údaje smazány, a to v roce následujícím (2+1
rok). Pokud má kupující uživatelský účet, platí doba zpracování osobních údajů stanovená pro zákaznický účet.
II. Předmět kupní smlouvy
1. [Specifika zboží z internetového obchodu] Internetový obchod obsahuje přehled zboží určeného prodávajícím k
prodeji zásilkovým způsobem v rámci jeho podnikatelské činnosti. Seznam zboží (a jeho ceny) v internetovém obchodu se
může lišit od zboží(včetně jeho cen) nabízeného v kamenných prodejnách. Prostřednictvím internetového obchodu není
možné zakoupit léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, léčivé přípravky obsahující návykové látky
ani léčivé přípravky, které mohou být vydávány bez lékařského předpisu s omezením. Zboží je možné doručit pouze na
území České republiky.
Kupující bere na vědomí, že veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodu jsou nezávazné a
prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, i když je mu objednávka kupujícího doručena.
Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem o léčivech mimo jiné v případě podezření ze zneužití
dodávaného zboží, nebo pokud kupující v minulosti porušil obchodní podmínky, opakovaně nepřevzal zboží apod., či
jinak porušil právní předpisy v souvislosti s užitím internetového obchodu.
2. [Fotografie zboží] Kupující bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u zboží včetně textu uvedeného u zboží mají
pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany
výrobců. Rozhodující u léčiv je text uvedený v příbalovém letáku.
3. [Informace ohledně zboží] U každého jednotlivého zboží jsou v internetovém obchodu vždy uvedeny název a kupní
cena včetně daně z přidané hodnoty. Kupní cena je považována za cenu smluvní. Ceny uvedené v internetovém obchodě
jsou uvedeny včetně DPH. V internetovém obchodu jsou u jednotlivého zboží dále uvedeny zejména nikoliv však výlučně
následující údaje:
a. specifikace zboží a vyobrazení zboží (fotografie),
b. informace o poštovném, tzn. o nákladech za dopravu a balném a případně o poplatcích za výběr způsobu platby kupní
ceny zboží. Poštovné není účtováno v případně osobního odběru zboží na odběrném místě a v případě dopravy
zboží u jednorázového nákupu zboží v minimální hodnotě uvedené v internetovém obchodě v sekci „Doprava a
platba“.
c. povinné informace dle zákona o léčivech, pokud se jedná o léčiva,
4. [Změny zboží a cen, vyprodání zásob] Veškeré změny zboží a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny.
Nabídka zboží vystaveného v internetovém obchodě (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do
vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů nebo nabídka platnosti jsou v
internetovém obchodě vždy uvedeny.
5. [Zvláštní akce] Pokud prodávající provozuje akci pro zákazníky, která má své vlastní akční podmínky, mají akční
podmínky přednost před těmito obchodními podmínkami; případně se tyto obchodní podmínky použijí podpůrně, pokud
úprava v akčních podmínkách chybí, nebo je neplatná.

III. Objednávka zboží – Uzavření kupní smlouvy
1. [Povinnosti smluvních stran] Povinností prodávajícího je
a. dodat kupujícímu zboží objednané prostřednictvím internetového obchodu řádně a včas a na sjednané odběrné místo,
b. předat kupujícímu doklady, které se vztahují ke zboží,
c. umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží.
Povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít a včas za něj zaplatit kupní cenu dle podmínek předem sjednaných.
2. [Proces objednávky] Objednávka je považována za platnou, jsou-li v ní vyplněny veškeré formulářem předepsané
povinné údaje a náležitosti. Informace o jednotlivých technických krocích při vyplnění objednávky jsou patrné z procesu
objednávání v internetovém obchodu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávku zkontrolovat a případně
objednávku opravit. V závěru procesu jsou kupujícímu zprostředkovány pomocí odkazu aktuální obchodní podmínky.
Souhlas s obchodními podmínkami je nutné provézt aktivním zaškrtnutím příslušného pole. Následným odesláním
objednávky (klikem na tlačítko “Odeslat objednávku“) potvrzuje kupující správnost údajů a prohlašuje, že se seznámil
s obchodními podmínkami, které akceptuje a bude dodržovat. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné a jejich správnost si nijak neověřuje u třetích osob.
3. [Uzavření kupní smlouvy] Kupní smlouva je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem odeslání
objednávky kupujícím viz odst. 2 tohoto článku obchodních podmínek.
4. [Akceptace obchodních podmínek] Kupující odesláním objednávky bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení
obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou výši ceny
objednávaného zboží (včetně případných nákladů na dopravu) uvedenou na internetovém obchodě, nebude-li v konkrétním
případě prokazatelně dohodnuto jinak. Nabídka prodeje zboží včetně jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, po kterou
jsou zobrazovány v internetovém obchodu. V případě jakýchkoliv rozporů mezi obchodními podmínkami a kupní
smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím má přednost znění kupní smlouvy.
5. [Potvrzení přijetí objednávky] Prodávající potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu
kupujícího uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu, a to nejpozději do následujícího pracovního dne po odeslání
objednávky kupujícím.
6. [Možné ověření objednávky] Prodávající je oprávněn v návaznosti na druh objednávky (množství zboží, výše kupní
ceny, náklady na dopravu) dle svého uvážení ověřit objednávku u kupujícího, a to na e-mailové adrese nebo na telefonním
čísle uvedeném v objednávce a kupující je povinen objednávku verifikovat. Pokud kupující objednávku neverifikuje, bude
objednávka považována za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní.
7. [Avizování nemožnosti dodání, Zrušení objednávky] Objedná-li kupující zboží, které již prodávající neprodává nebo
zjistí-li prodávající, že objednané zboží nebude možné doručit ve lhůtě původně avizované, zavazuje se prodávající
neprodleně informovat kupujícího na e-mailovou adresu nebo telefonický kontakt uvedený v objednávce nebo v
zákaznickém účtu a domluvit se s ním na dalším postupu. Pokud nedojde k dohodě, prodávající může objednávku zrušit.
8. [Následné změny ze strany kupujícího] Prodávající v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku
vylučuje přijetí objednávky s následným dodatkem nebo odchylkou provedenou ze strany kupujícího. Navržení změn,
dodatků či odchylek kupujícím vůči potvrzené objednávce prodávajícího považuje prodávající toliko za podnět k dalšímu
jednání o obsahu kupní smlouvy. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za případné neuzavření kupní smlouvy ve
smyslu změn kupujícího.
9. [Zjevné chyby v popisu nebo ceně zboží] Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku kupujícího v
případě zjevné chyby týkající se ceny, popisu anebo obrázku výrobku v katalogu výrobků uvedeném v internetovém
obchodu anebo v případě zjevně mylné informace či technické chyby, a to v jakékoliv fázi vyřízení objednávky.
Prodávající je v souladu se zákonem o léčivech oprávněn odmítnout objednávku rovněž v případě podezření ze zneužití
dodávaného zboží.
V. Platební podmínky, fakturace, splatnost kupní ceny
1. [Způsoby placení] Při konkrétním nákupu vybere kupující v procesu objednávky způsob úhrady kupní ceny a
případných dalších nákladů (např. náklady na dopravu). Cenu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle
kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
a.) v hotovosti v případě osobního odběru zboží v odběrných místech prodávajícího – na některých odběrných místech je
možné uhradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou nebo benefitními poukázkami;
b.) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li sjednána přeprava u oprávněného přepravce
(hotovost přebírá přepravce). V případě přepravy PPL je zpravidla možné hradit kupní cenu bezhotovostně platební kartou;
c.) platbou online přes platební brány nebo rychlý převodem;
K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany
prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím, na které bude
kupující přesměrován z webových stránek e-shopu prodávajícího.
Podrobné platební podmínky jsou dostupné v rámci internetového obchodu v sekci „Doprava a platba“ a tvoří nedílnou
součást obchodních podmínek.
2. [Splatnost kupní ceny] Není-li v kupní smlouvě sjednáno jinak, je splatnost kupní ceny a sjednaných souvisejících
nákladů:
a.) u zboží na dobírku okamžikem převzetí zboží kupujícím,
b.) u zboží dodaného v odběrném místě převzetím zboží, není-li sjednána platba předem,
c.) u bezhotovostní platby do 48 hodin ode dne odeslání objednávky dle čl. IV odst. 2. V případě platby bezhotovostním
převodem se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla připsána na bankovní účet prodávajícího,
3. [Potvrzení o zaplacení] Je-li sjednána úhrada kupní ceny zboží a nákladů spojených s dodáním zboží před dodáním
zboží, obdrží kupující elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce nebo v zákaznickém účtu potvrzení o
úhradě kupní ceny.
4. [Vystavení faktury] Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy daňový doklad –
fakturu. Faktura obsahuje zejména označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu kusů zboží, datum
vystavení faktury, výši kupní ceny, DPH, datum splatnosti kupní ceny, číslo účtu prodávajícího a variabilní symbol, výši
ceny za dopravu, je-li sjednána a další náklady. O vystavení faktury bude kupující informován pomocí e-mailu s odkazem,
kde je možné si fakturu v elektronické podobě stáhnout; vždy je pak faktura uložena v rámci zákaznického účtu. V případě
platby předem je součástí faktury také účtenka vystavena v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o elektronické evidenci
tržeb a dalšími příslušnými předpisy. Při platbě v rámci odběrného místa – je účtenka vystavena na lékárně a předána
kupujícímu při převzetí.
5. [Vystavení dobropisu] Prodávající vystavuje opravný daňový doklad (dobropis) jen za níže uvedených podmínek:
a.) jedná-li se o prodávajícím písemně uznanou reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit ani
poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží a kupující uplatnil právo na slevu z kupní ceny zboží, nebo nesouhlasí-li
dodané zboží s objednávkou a prodávající tuto skutečnost písemně uzná, nebo
b.) odstoupí-li kupující v souladu s těmito obchodními podmínkami od kupní smlouvy, nebo
c.) bude-li zboží kupujícím uhrazeno předem a nevyzvednuto kupujícím v souladu s těmito obchodními podmínkami.
6. [Převzetí zboží] Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.
VI. Doprava zboží a poštovné, osobní odběr, přechod nebezpečí škody na věci
1. [Způsoby dopravy] Přehled možných způsobů dodání zboží určuje prodávající a uvádí je v internetovém obchodu.
Objednané zboží je zasíláno zásilkovou službou dle aktuální nabídky poskytovatelů zásilkových služeb (přepravců).
Kupující je oprávněn v objednávce zvolit z možností způsobů doručení zboží uvedených zde. Způsob dodání zboží je
možné domluvit odlišně od možností nabízených prodávajícím.
2. [Osobní odběr] Kupující je povinen při volbě osobního odběru zboží v odběrném místě vždy vyčkat na zaslání
potvrzujícího e-mailu nebo sms o tom, že je objednané zboží připraveno k vyzvednutí. Dříve nebude možné objednané
zboží vyzvednout. Objednané zboží bude v odběrném místě k dispozici k vyzvednutí po dobu 10 dnů ode dne odeslání
potvrzujícího e-mailu o možném vyzvednutí zásilky. Nebude-li v této době zásilka kupujícím vyzvednuta, považuje se
objednávka za neuskutečněnou a nepřihlíží se k ní. Prodávající je povinen do 14 pracovních dnů vrátit kupujícímu kupní
cenu na bankovní účet, z něhož byla kupní cena uhrazena nebo na bankovní účet, který pro tento účel kupující
prodávajícímu sdělí.
3. [Nepřevzetí nebo nevyzvednutí zboží] Je-li prodávající povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce,
je kupující povinen převzít veškeré zboží při jeho dodání. Kupující je povinen převzít veškeré zboží i v případě, že
přepravce připravil dle žádosti kupujícího či s jeho souhlasem zboží k vyzvednutí k osobnímu odběru na vybraném
výdejním místě u externího smluvního partnera přepravce, přičemž prodávající nenese kupujícímu v této souvislosti žádné
náklady. Odmítne-li kupující převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady s tímto
spojené a prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu majetkové a
nemajetkové újmy prodávajícího. Totéž se uplatní, pokud si kupující zboží nevyzvedne v odběrném místě ve lhůtě k tomu
určené.
4. [Opakované doručování] V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží,
resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Totéž se uplatní, nebylo-li zboží možné dodat z důvodu uvedení
nesprávné nebo neúplné adresy v objednávce.
5. [Větší množství zboží] Dodá-li prodávající větší množství zboží, než kolik je povinen dodat podle kupní smlouvy, je
kupující oprávněn přijetí přebytečného zboží při jeho převzetí odepřít.
6. [Převzetí zboží od přepravce a jeho kontrola] Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen překontrolovat
zboží, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Tato kontrola se netýká
obsahu zásilky. Pokud je obal porušen, nemusí kupující zboží převzít za předpokladu, že porušení se jeví jako neoprávněné
vniknutí do zásilky, a sepíše s přepravcem nebo předávajícím zápis o škodě. Podpisem dodacího listu či jiného dokladu
bez uvedení výhrad či škod kupující potvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou
pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
7. [Nabytí vlastnictví] Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením kupní ceny včetně souvisejících
nákladů (DPH, doprava apod.) nebo jeho převzetím, dle toho, co nastane později, není-li ujednáno jinak. Nebezpečí škody
na zboží přechází na kupujícího dnem dodání zboží kupujícímu.
VII. Dodací lhůty
1. [Dodací lhůty podle typu zboží] Není-li na webových stránkách v internetovém obchodu uvedeno jinak, jsou dodací
lhůty zboží stanoveny následovně:
a.) Léčiva
Léčiva budou kupujícímu odeslána nejpozději ve lhůtě 48 hodin přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání
kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě tří (3)
pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Takové oznámení provádí
prodávající elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce nebo v zákaznickém účtu.
b.) ostatní zboží
Je-li zboží k dispozici skladem, je v případě
(i) přepravy do místa určeného kupujícím zásilka předána přepravci nejpozději ve lhůtě 7 pracovních dnů od potvrzení
objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li zvolena platba předem;
(ii) osobního odběru předáno kupujícímu ve zvoleném odběrném místě nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí
objednávky nebo od úhrady kupní ceny, je-li kupujícím zvolena platba předem. Otevírací doby odběrných míst jsou
uvedeny na www.medelahealth.cz.
Nebude-li možné ve výše uvedených lhůtách objednané ostatní zboží dodat, oznámí prodávající tuto skutečnost
kupujícímu postupem dle článku IV. odst. 7 obchodních podmínek.
VIII. Odstoupení od kupní smlouvy
1. [Poučení o odstoupení] Tímto článkem prodávající upozorňuje a rovněž poučuje kupujícího, který je spotřebitelem, na
možnost odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu v souladu s ust. § 1829 odst. 1
občanského zákoníku následovně:
a.) Kupující/Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to ve lhůtě 14
dní. Lhůta podle věty první běží ode dne:
(i) převzetí zboží, jde-li o kupní smlouvu; nebo
(ii) převzetí poslední dodávky zboží, jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika
částí.
b.) Kupující je povinen odstoupení od kupní smlouvy zaslat prodávajícímu
písemně dopisem na adresu Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641, nebo na emailovou adresu:
info@medelahealth.cz, a to formou jednostranného právního jednání.
c.) Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku, postačuje odeslat odstoupení od kupní
smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
d.) V případě odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14)
dnů od odstoupení, zaslat zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na adresu pobočky lékárny prodávajícího:
Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641
Prodávající neakceptuje balíky na dobírku. Zboží lze vrátit také osobně v provozní době výše uvedené.
e.) Tato lhůta se považuje za zachovanou, pokud kupující odešle prodávajícímu zboží zpět před jejím uplynutím.
f.) V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese spotřebitel při odstoupení od kupní
smlouvy náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající může po kupujícím požadovat pouze úhradu nákladů
stanovených v občanském zákoníku.
g.) Zboží, které bude kupující odesílat v rámci odstoupení, doporučuje prodávající vracet v původním neporušeném obalu,
zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně případného příslušenství, záručního
listu, návodu atd.). Se zbožím zašle kupující kopii dokladu o koupi.
h.) V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti
(14) dnů ode dne, kdy bylo prodávajícímu doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky
včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým peněžní
prostředky obdržel. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání
zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu
nabízenému způsobu dodání zboží.
i.) Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté peněžní prostředky do okamžiku, než mu kupující zboží předá
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.
j.) Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím
jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Pokud tedy bude vrácené zboží v rozporu
s předchozí větou poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na
náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
2. [Potvrzení přijetí odstoupení] V případě obdržení odstoupení od kupní smlouvy prodávající potvrdí bez zbytečného
odkladu jeho přijetí. Následně bude kupujícího kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a potvrdí si s kupujícím další
postup.
3. [Případy, kdy nelze odstoupit]
Ohledně léků platí následující: Na registrované léčivé přípravky bez vady se nevztahuje možnost jejich vrácení bez
udání důvodu v případě uzavření kupní smlouvy na dálku podle občanského zákoníku (obdobně je tomu při výdeji
léčivých přípravků v lékárně).
Ohledně dalšího zboží (např. zdravotnické prostředky nebo potravinové doplňky) pak Kupující bere na vědomí, že z
důvodů uvedených v § 1837 občanského zákoníku nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží zejména, když se
jedná o zboží:
(i) upravené podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu;
(ii) které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
(iii) v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět.
4. [Dárky poskytované se zbožím] Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je
darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy,
darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté
dárky, jinak se bude jednat na straně kupujícího o bezdůvodné obohacení.
5. [Podnikatel] Ustanovení tohoto článku se nepoužije pro podnikatele. Právo podnikatele na odstoupení od kupní
smlouvy se řídí příslušným právním předpisem.
IX. Odpovědnost z vadného plnění, Záruční podmínky
1. [Příslušné právní předpisy] Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské
činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl.
občanského zákoníku (viz dále).
2. [Odpovědnost za jakost při převzetí] Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b.) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena
podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho
převzetí.
3. [Práva kupujícího z vadného plnění] Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od
smlouvy odstoupit.
Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo
na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu
prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:
a.) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;
c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
nebo
d.) vyplývá-li to z povahy zboží.
Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva
z vadného plnění.
4. [Doba pro uplatnění reklamace] Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti
čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do
místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.
Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít,
odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si
zachová obvyklé vlastnosti.
5. [Nemožnost reklamace] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci
prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku
běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.
6. [Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího] Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V
potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva
kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1
občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.
7. [Proces reklamace] Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u
prodávajícího:
a.) elektronicky na e-mail: info@medelahealth.cz nebo
b.) písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641
nebo
Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez
souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií
daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).
8. [Vrácení zboží] Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady
zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedeným níže:
a.) Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku Nad Hliníkem 1202/2,
Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Prodávající
doporučuje kupujícímu při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list, ke kterému kupující připojí
kopii dokladu o koupi zboží. Doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace využít tohoto způsobu vrácení
reklamovaného zboží.
b.) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné. Vrácení reklamovaného zboží je možné pouze v provozní době. Při
osobní vrácení reklamovaného zboží bude s kupujícím sepsán reklamační list, který pro urychlení doporučujeme předem
vytisknout, vyplnit a připojit k němu kopii dokladu o koupi zboží.
Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení
reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno
zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.
9. [Potvrzení o reklamaci] Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží
uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce
nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned
v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.
Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu
potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně
odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě
stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím. Není-li
zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.
X. Závěrečná ustanovení
1. [Změny obchodních podmínek nebo kupní smlouvy, neplatnost ujednání] V zájmu zlepšení kvality služeb
poskytovaných prodávajícím v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku
prodávajícího je prodávající oprávněn provést jednostranné změny nebo úpravy těchto obchodních podmínek.
2. [Řešení mimosoudních stížností] Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku sděluje
prodávající, že s mimosoudní stížností ohledně prodeje léčiv se kupující může obrátit na kontrolní orgán, kterým je
Státní ústav pro kontrolu léčiv, adresa: Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, tel: +420 272 185 111 , e-mail:
posta@sukl.cz , www: http://www.sukl.cz. Odpovědnou osobou ve vztahu ke Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv,
pokud se týká provozování internetového obchodu, je prodávající.
3. [Kontrolní orgány] Dalšími kontrolními orgány jsou:
i. příslušný živnostenský úřad vykonávající dozor v oblasti živnostenského oprávnění,
ii. Úřad pro ochranu osobních údajů vykonávající dozor v oblasti ochrany osobních údajů,
iii. Česká obchodní inspekce vykonávající dozor ve vymezeném rozsahu mimo jiné nad dodržováním zákona č.
634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4. [Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu] Vznikne-li na základě uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a
kupujícím – spotřebitelem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti kupujícího – spotřebitele, má
tento kupující vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední
inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně
příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na
mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992
Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je
zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. [Právní předpisy] Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou výslovně upraveny v těchto
obchodních podmínkách ani v kupní smlouvě uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku a v případě kupujícího – spotřebitele zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
6. [Specifická regulace] Prodávající je osobou odpovědnou za plnění všech povinností spojených s provozováním
internetového obchodu, které vyplývají ze zákona o léčivech, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a dalších právních předpisů, které se na tuto činnost vztahují. Prodávající je
vázán Etickým kodexem České lékárnické komory.
7. [Prohlášení kupujícího] Kupující tímto výslovně prohlašuje, že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek
před odesláním objednávky, ujednání obchodních podmínek jsou pro něj jasná a srozumitelná a plně jim rozumí a
bude se jimi řídit. Dále kupující prohlašuje, že léčiva kupuje pro sebe nebo své potřeby a nebude je prodávat dalším
osobám.
8. [Účinnost obchodních podmínek] Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ode dne 01.01.2020. Práva a
povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předcházejícího znění obchodních podmínek zůstávají nedotčena.
Poslední aktualizace: V Praze dne 01.01. 2020 STRACTLY s.r.o.

Reklamace
e-mail: info@medelahealth.cz
Vrácení reklamovaného zboží: poštou na adresu Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641, nebo
osobně.
Odstoupení
poštou: Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha, IČO: 08314641
na emailovou adresu: info@medelahealth.cz