fbpx
Poštové zdarma po celé ČR
ObchodObchod

Doprava a reklamace

Obchodních podmínek

vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu

Odpovědnost z vadného plnění

Záruční podmínky

1. [Příslušné právní předpisy] Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně
záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku). Není-li kupující podnikatel, u něhož by bylo zřejmé, že se kupní smlouva týká jeho podnikatelské
činnosti, aplikují se na smluvní vztah rovněž zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě dle ustanovení § 2158 a násl.
občanského zákoníku (viz dále).

2. [Odpovědnost za jakost při převzetí] Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady.
Zejména prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující zboží převzal:

a.) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce
popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

b.) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

c.) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určena
podle smluveného vzorku nebo předlohy;

d.) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

e.) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při jeho
převzetí.

3. [Práva kupujícího z vadného plnění] Má-li zboží vadu, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud
to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží
řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od
smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo
na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu, a to i v případě, že mu
prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající
nezjedná nápravu v přiměřené době, nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění:

a.) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

b.) na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním;

c.) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
nebo

d.) vyplývá-li to z povahy zboží.

Pokud bude reklamace oprávněná, kupující má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva
z vadného plnění.

4. [Doba pro uplatnění reklamace] Kupující je oprávněn uplatnit právo za vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti
čtyř (24) měsíců od převzetí. Bylo-li zboží podle kupní smlouvy přepravováno, běží záruční doba od dodání zboží do
místa určeného v objednávce, jinak od převzetí zboží kupujícím v odběrném místě.

Je-li na prodávaném zboží, obalu, v připojeném návodu nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze zboží použít,
odpovídá prodávající kupujícímu za to, že zboží bude po tuto dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si
zachová obvyklé vlastnosti.

5. [Nemožnost reklamace] Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Kupující dále není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění u věci
prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku
běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití zboží, nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6. [Potvrzení o odpovědnosti prodávajícího] Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. V
potvrzení uvede prodávající i svou obchodní firmu, sídlo, identifikační číslo. V potvrzení prodávající uvede, že další práva
kupujícího, která se ke koupi vážou, nejsou dotčena. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení podle § 2166 odst. 1
občanského zákoníku nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím v tomto odstavci uvedené údaje.

7. [Proces reklamace] Zjistí-li kupující vady zboží, musí tyto uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad u
prodávajícího:

a.) elektronicky na e-mail: info@medelahealth.cz nebo

b.) písemně dopisem zaslaným na adresu sídla prodávajícího Nad Hliníkem 1202/2, Košíře, 150 00 Praha

Kupující uvede při uplatnění reklamace své jméno a příjmení, kontaktní údaje, popis vady zboží a jaký způsob vyřízení
reklamace kupující požaduje (jaké právo z vadného plnění uplatňuje). Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez
souhlasu prodávajícího. Kupující je povinen doložit, že reklamované zboží bylo zakoupeno u prodávajícího (např. kopií
daňového dokladu či jiným vhodným způsobem).

8. [Vrácení zboží] Při uplatnění reklamace, pokud není dohodnuto jinak, vrátí kupující prodávajícímu na své náklady
zboží původně dodané, a to jedním ze způsobů uvedeným níže:

a.) Reklamované zboží zašle kupující prostřednictvím poštovního doručovatele balíkem na pobočku Nad Hliníkem 1202/2,
Košíře, 150 00 Praha. Balíky doručené na dobírku není prodávající povinen převzít. Prodávající doporučuje kupujícímu
při zasílání reklamovaného zboží vyplnit a vytisknout reklamační list (k dispozici zde), ke kterému kupující připojí kopii
dokladu o koupi zboží. Doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace využít tohoto způsobu vrácení reklamovaného
zboží.

b.) Osobní doručení reklamovaného zboží je možné. Při osobní vrácení reklamovaného zboží bude s kupujícím sepsán
reklamační list, který pro urychlení doporučujeme předem vytisknout, vyplnit a připojit k němu kopii dokladu o koupi
zboží.

Lékárna zajišťující zásilkový výdej dle ust. 85 odst. 2 písm. e) zákona o léčivech výdej je povinna zajistit možnost vrácení
reklamovaných léčiv způsobem, který nezpůsobí kupujícímu náklady. Taková léčiva se stávají nepoužitelnými a je nutno
zajistit jejich odstranění podle ust. § 88 a 89 zákona o léčivech.

9. [Potvrzení o reklamaci] Kupující od prodávajícího obdrží písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace zboží
uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem uvedeným v objednávce
nebo v zákaznickém účtu bezprostředně po přijetí reklamace; v případě osobního uplatnění je potvrzení předáno ihned
v listinné podobě – potvrzení na reklamačním listu.

Prodávající dále zašle kupujícímu e-mailem uvedeným v objednávce, v zákaznickém účtu nebo v reklamačním listu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, případně
odůvodnění zamítnutí reklamace. Toto potvrzení (reklamační protokol) bude kupujícímu dodáno nejpozději ve lhůtě
stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, nejčastěji s reklamovaným zbožím. Není-li
zasíláno žádné zboží, je reklamační protokol zasílán elektronicky. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu,
nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

A. Doprava

Vybrali jste si zboží z našeho sortimentu? Výborně. Teď už si jen vyberte nejpohodlnější způsob dopravy.

Osobní odběr je zdarma.

Nechce se Vám platit poštovné? U nás nemusíte.

Objednávky vyřizujeme na území České republiky!

PPL

Kurýrní služba PPL Vám po přijetí zásilky pošle informační SMS s údaji o odesílateli, číslu zásilky a výši dobírky, pokud
jste již částku neuhradili předem. PPL nově doručuje i v sobotu. S PPL se také můžete dodatečně dohodnout na osobním
vyzvednutí zásilky na výdejním místě PPL – tzv. „PPL ParcelShopu“, tedy u externího smluvního partnera PPL pro osobní
odběr.

PPL – večerní doručení

Kurýrní služba PPL Vám po přijetí zásilky pošle informační SMS s údaji o odesílateli, číslu zásilky a výši dobírky, pokud
jste již částku neuhradili předem. PPL nově doručuje i v sobotu. S PPL se také můžete dodatečně dohodnout na osobním
vyzvednutí zásilky na výdejním místě PPL – tzv. „PPL ParcelShopu“, tedy u externího smluvního partnera PPL pro osobní
odběr.

GLS

Doručování balíků přepravcem. GLS informuje příjemce balíku o doručení prostřednictvím e-mailové nebo textové zprávy
a dává mu možnost vybrat si z širokého spektra možností doručení. Tyto možnosti jsou k dispozici poté, kdy selže první
pokus o doručení.

Česká pošta

Česká pošta Vám balík doručí na zvolenou pobočku České pošty.

PPL, GLS a Česká pošta jsou zasílány pouze v rámci ČR!

B. Možnosti plateb na e-shopu

Jak u nás můžete platit:

Hotově. Při převzetí balíčku nebo v lékárně při osobním odběru můžete platit v hotovosti.
Platba kartou. Na všech našich pobočkách i u kurýrní službě PPL můžete zaplatit pohodlně platební kartou.
Platba on-line. Přes platební bránu nebo rychlým převodem.